Algemene voorwaarden van praktijk Stervens-druk, verlies- en rouwbegeleiding
Begrippen

 • Zorgaanbieder : Stervens-druk/Lyanne Holterman.
 • BEROEPSVERENIGING : NVPA ingeschreven in het KvK
  onder nummer 40258092 en gevestigd op Losplaats 14B 5404 NJ Uden.
 • KOEPEL : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698 en
  gevestigd op Sparrenheuvel 10. Gebouw A. 3708 JE Zeist. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege
  beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende
  professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • KLACHTENFUNCTIONARIS : De klachtenfunctionaris van het NVPA is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van NVPA/RBCZ en de
  geschillencommissie.
 • GESCHILLENCOMMISSIE : SCAG voorziet in beslechting van
  geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een
  onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te
  lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een
  erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling : de door Stervens-druk aangeboden dienst na uitdrukkelijke
  schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied
  liggen van Stervens-druk.
  Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Stervens-druk uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van
  opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel
  bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Stervens-druk slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn
  overeengekomen.
 • Zorgaanbieder
 • Stervens-druk is lid van de NVPA. Deze vereniging is aangesloten bij de
  RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de kunt u vinden
  op NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten – NVPA – en op Een vrije zorgkeuze – RBCZ
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVPA. Deze kunt u vinden op Reglementen – NVPA
  Behandeling
 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming (behandelingsovereenkomst) met een intakegesprek,
  waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal
  worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens
  afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze.
  Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING en ondertekend bij tijdens de 1E OF 2E afspraak. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren 1 tot maximaal 1,5 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht.
  Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact
  opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in
  samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst
  voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de
  zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De
  BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.
 • De zorgverlener van Stervens-druk werkt als zelfstandige.
  Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Stervens-druk kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.
  Betaling
 • De kosten per therapiesessie bedragen € 80,- per uur. Voor een overzicht van tarieven kijk op Tarieven en Werkwijze – Stervens-druk
 • De factuur betaalt u per IBAN overschrijving of middels een QRcode met een in
  Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u toegestuurd via e-mail vanuit het boekhoudprogramma Moneybird. Deze
  factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij
  uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling
  kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.
  Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra
  gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • Stervens-druk is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling
  (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van
  de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw
  vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de
  zorgverlener lid is van de NVPA en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische
  Basiskennis. Meer informatie vindt u op AGB-register | Vektis.nl
  Annulering
 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / whatsapp / sms door,
  waarbij de datum/tijd van de ontvangst bindend is.
  Dossiervoering
 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en
  vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming
  opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of
  andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVPA. Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.
  Klachtenregeling
 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (lyanne@stervens-druk.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Stervens-druk. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de NVPA dan wel
  de geschilleninstantie SCAG. De procedure is te vinden op de
  Tarieven en Werkwijze – Stervens-druk of op de hieronder genoemde websites van NVPA en SCAG. Stervens-druk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via het NVPA  Een klacht indienen – NVPA
  of Complementaire Gezondheidszorg – De Geschillencommissie Zorg informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.
  Aansprakelijkheid
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • Stervens-druk is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of
  beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Stervens-druk.
 • Stervens-druk heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze
  aansprakelijkheidsverzekering beschermt Stervens-druk tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Assuradeurengilde.